<Aktualizacja: 07.11.2020>

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.
Poz. 1972
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Kla-syfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.”,
b) w ust. 2a i 2b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „gości” dodaje się przecinek i wyrazy „o których mowa w ust. 2”,
c) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa i 2ab w brzmieniu:
„2aa. Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykony-wania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1972
2ab. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 11–11c, 13 i 14.”,
d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,
e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11c w brzmieniu:
„11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, nie dotyczy:
1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 11a.
11c. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związa-nej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz dzia-łalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem dzia-łalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-głość.”,
f) uchyla się ust. 12,
g) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sporto-wych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowa-nych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”;
2) w § 7:
a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:
1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:
a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-wienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
c) artykułów toaletowych,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1972
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-tyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach me-dycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
h) gazet lub książek,
i) artykułów budowlanych lub artykułów remontowych,
j) artykułów dla zwierząt domowych,
k) usług telekomunikacyjnych,
l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,
m) paliw;
2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem ta-kiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:
a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
b) optycznych,
c) medycznych,
d) bankowych,
e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,
f) ubezpieczeniowych,
g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,
h) myjni samochodowych,
i) ślusarskich,
j) szewskich,
k) krawieckich,
l) pralniczych,
m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.”;
3) w § 26 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
„2d. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych:
1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Wię-ziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;
2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.”;
4) w § 27 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”;
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1972
5) w § 28:
a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”,
b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, organizowane przez or-ganizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy spotkanie lub zebranie odbywa się:
1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.”,
c) w ust. 11:
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego;”,
– dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:
„7) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego;
8) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
9) egzaminów przeprowadzanych przez organy jednostek dozoru technicznego;
10) egzaminów z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właści-wego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.
§ 2. Świadczenie usług hotelarskich, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, które rozpoczęło się przed dniem 7 listopada 2020 r., które nie spełnia warunków określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, kończy się nie później niż z dniem 10 listopada 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

<Aktualizacja: 30.10.2020>

Po § 28 dodano § 28a w brzmieniu:
„§ 28a. Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych”.

Pozostałe kwestie wprowadzone w związku z objęciem strefą czerwoną całego kraju, tzn. obowiązek zakrywania ust i nosa oraz określone w § 28 rozporządzenia zasady organizowania zgromadzeń w ramach działalności kościołów, pozostają bez zmian. 

§  28 ust. 8.  Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)  w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 mpowierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

<Aktualizacja: 24.10.2020>

                                                                                                                                                                                                                                                         

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

 1. W dalszym ciągu obowiązują Wskazania Biskupa Pelplińskiego z dnia 2 września 2020 r., opublikowane w Kurendzie nr 36/2020 (poz.134, str. 121-122). :

  W kościołach i kaplicach należy zakrywać usta i nos maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży. Dotyczy to wszystkich poza kapłanem celebrującym. Przed każdą Mszą Świętą należy przypominać o tym obowiązku, jak również o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, o którym w nr. 6.
  W kościołach i kaplicach należy udostępnić wiernym płyny do dezynfekcji rąk. Kropielnice nie są napełniane wodą święconą.
  Przed Mszą Świętą oraz bezpośrednio przed udzielaniem i po udzieleniu Komunii Świętej, duchowni, akolici oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni zdezynfekować swoje dłonie.
  W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo postępują celebransi i usługujący.
  Zachęca się kapłanów do używania maseczek również podczas udzielania Komunii Świętej.
  Należy zadbać, aby Komunia Święta na rękę lub do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach w prezbiterium, zaś w przypadku, kiedy jest jeden szafarz Komunii Świętej najpierw na dłoń, a następnie do ust. Zaleca się jednak i zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak
    należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Nie można odmówić wiernym przyjmowania Ciała Pańskiego do ust lub na dłoń.

  W czasie celebracji sakramentu bierzmowania, kandydaci przystępują do biskupa w jednym rzędzie. Świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym w odległości ok. 1,5 m., nie kładąc prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
  Wszystkie osoby w zakrystii oraz kancelarii parafialnej powinny zasłaniać usta i nos.
  W trakcie spotkań duszpasterskich analogicznie należy zachować reżim sanitarny, wynikający z prawa państwowego, a przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.
  Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować kancelarię Kurii i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.
   
 2. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.

 

3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych, dotyczące liczby uczestników zgromadzenia oraz inne ograniczenia sanitarne. Na drzwiach wejściowych do kościoła oraz na stronie internetowej parafii należy umieścić wyraźną informację, dotyczącą ograniczenia liczby osób. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.

 

 1. W związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi, proboszczowie parafii, w których w najbliższych tygodniach odbędzie się bierzmowanie, powinni zachować przepisy prawa i jednocześnie poprosić rodziców kandydatów do bierzmowania o pisemną deklarację, że są oni świadomi wszystkich ograniczeń wynikających z prawa i proszą biskupa o udzielenie bierzmowania ich dzieciom w wyznaczonym terminie.

 

6. Ograniczenia sanitarne obowiązują również na cmentarzach, które należą do przestrzeni publicznej. W związku z powyższym:

a. proboszczowie - podejmując decyzję o procesji na cmentarzu - muszą wziąć pod uwagę bezpieczeństwo wiernych oraz przepisy prawa kościelnego i państwowego (§ 28 ust. 8 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa”);

 

 

 1. w przypadku wydania przez organy państwowe nowych przepisów sanitarnych ograniczających dostęp do cmentarzy należy zorganizować nabożeństwo w kościele, np. nieszpory za zmarłych, a od 2 listopada odmawiać różaniec za zmarłych;
 2. w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wiernych Zmarłych należy zachęcać parafian do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich, zarówno na dni przed Uroczystością Wszystkich Świętych jak i w jej oktawie.

 

Uwaga:

Powyższe Wskazania zostały zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego 23 października 2020 r.

 

< Aktualizacja: 04.09.2020>

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
 

 1. W kościołach i kaplicach należy zakrywać usta i nos maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży. Dotyczy to wszystkich poza kapłanem celebrującym. Przed każdą Mszą Świętą należy przypominać o tym obowiązku, jak również o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, o którym w nr. 6.

 

 1. W kościołach i kaplicach należy udostępnić wiernym płyny do dezynfekcji rąk. Kropielnice nie są napełniane wodą święconą.

 

 1. Przed Mszą Świętą oraz bezpośrednio przed udzielaniem i po udzieleniu Komunii Świętej, duchowni, akolici oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni zdezynfekować swoje dłonie.

 

 1. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo postępują celebransi i usługujący.

 

 1. Zachęca się kapłanów do używania maseczek również podczas udzielania Komunii Świętej.

 

 1. Należy zadbać, aby Komunia Święta na rękę lub do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach w prezbiterium, zaś w przypadku, kiedy jest jeden szafarz Komunii Świętej najpierw na dłoń, a następnie do ust. Zaleca się jednak i zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Nie można odmówić wiernym przyjmowania Ciała Pańskiego do ust lub na dłoń.

 

 1. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania, kandydaci przystępują do biskupa w jednym rzędzie. Świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym w odległości ok. 1,5 m., nie kładąc prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.

 

 1. Wszystkie osoby w zakrystii oraz kancelarii parafialnej powinny zasłaniać usta i nos.

 

 1. W trakcie spotkań duszpasterskich analogicznie należy zachować reżim sanitarny, wynikający z prawa państwowego, a przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.

 

 1. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować kancelarię Kurii i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.

 

< Aktualizacja: 09.06.2020 >

W kontekście zbliżającej się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Przewodniczący KEP w specjalnym komunikacie zaapelował o dołożenie wszelkich starań, "aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary".

Mając na uwadze zdrowie i życie rodaków, zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z apelem o "konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych". "W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia" - napisał. Zaznaczył, że "wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów".

< Aktualizacja: 03.06.2020 >

 

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 2020 R.

 

 

 1. W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.

 

 1. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.

 

 1. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości - wewnątrz świątyni.

 

 1. W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 

 1. W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła.

 

                                                                                                                                                                                         +Ryszard Kasyna

                                                                                                                                                                                           Biskup Pelpliński

 

<Aktualizacja: 29.05.2020>

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

 

 1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.
 2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
 3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
 4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.
 5. Księża proboszczowie parafii, w których w czerwcu br. zostało wyznaczone bierzmowanie, po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w terminie wcześniej wyznaczonym, uwzględniając daty egzaminów klas ósmych szkół podstawowych w dniach 16 – 18 czerwca br.
 6. Księża proboszczowie parafii, w których sakrament bierzmowania miał być udzielony w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w czerwcu br. Konkretny termin wyznaczy Biskup Diecezjalny.
 7. Parafie, w których była zaplanowana wizytacja wraz z bierzmowaniem, zostaną uwzględnione w terminarzu w późniejszym czasie, prawdopodobnie jesienią.
 8. Informacje, o których w pkt. 5 i 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariatbiskupa@diecezja-pelplin.pl
 9. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania w czerwcu br. świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym sakrament zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i nie kładą prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
 10. Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

 

                                                                                                                                                                                 Wszystkim z serca błogosławię

                                                                                            + Ryszard Kasyna

                                                                                              Biskup Pelpliński

Pelplin, 29 maja 2020 r.

 

[Aktualizacja: 13-05-2020].  

Od 17.05.2020r. zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw. Zgodnie z nowymi przepisami na 10m2 może przebywać 1 osoba. W naszym kościele może przebywać 120 osób.

Od poniedziałku 20.04.2020r.  zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw; będzie mogło uczestniczyć do 70 osób; bądźmy jednak roztropni: zachowajmy odległość od siebie oraz miejmy zakryte usta oraz nos maseczkami; unikajmy zbiorowych zgromadzeń większych niż 2 osoby wewnątrz oraz na zewnątrz Świątyni.