ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

Odpustu ku czci Świętego Mikołaja

6 grudnia br. będziemy przeżywali imieniny naszej Parafii – dzień Odpustu ku czci Świętego Mikołaja.
Ze względu na pandemię tego dnia wyjątkowo będą 4 Msze święte w naszej świątyni: a zatem o godzinie 8.00, 10.00, Suma Parafialna o godzinie 12.00 oraz o godzinie 16.00.

 

Do Uroczystości Odpustowej przygotowujemy się poprzez udział w sakramentalnej spowiedzi świętej w czwartek – 3 grudnia br. od godziny 15.00 – 17.00.
Przeżyjmy nasze wspólne Święto w stanie łaski uświęcającej.

Pliki do pobrania

Ważna informacja!

W związku z informacją o pozytywnym wyniku testu na Covid-19, który otrzymałem w dniu 09.11.2020r. /tj poniedziałek/ decyzją Lekarza POZ oraz Służb Sanitarnych pozostaję do dnia 25 listopada 2020r. w izolacji.
Wszelkie osoby, które miały ze mną kontakt w Świątyni czy w Kancelarii parafialnej gorąco proszę, aby bacznie przyglądały się swoim ewentualnym objawom i niezwłocznie zgłaszały się do Lekarza POZ.

Kancelaria czynna będzie w tym czasie jedynie zdalnie; przypominam mój nr telefonu: 730 530 100.
Posługę duszpasterską w Kościele podczas mojej choroby pełnić będą: Ks. Kanonik Franciszek Stosik i Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego.

Pozostaję z Wami Moi Ukochani Parafianie w łączności modlitewnej i o modlitwę w mojej intencji również proszę.
Apeluję do Was Wszystkich: nie bagatelizujcie istniejących zagrożeń, proszę zachowujcie wszelkie obostrzenia: D+D+M /dezynfekcja, dystans, maseczka/.

                                                                                                                                                                                    Wasz Duszpasterz Ks. Jan

Zapraszamy do wspólnego codziennego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia - o godzinie 15:00 i Różańca Świętego o godzinie 20:30

Przyjdźmy do naszego Sanktuarium lub połączmy się online w modlitwie w intencji naszej Ojczyzny oraz Kościoła:
- o godzinie 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
- o godzinie 20:30 - Różaniec Święty z rozważaniami - zakończony Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem

Weźmy razem w swoje dłonie "ten oręż", który dała nam Maryja!
Przyjdź lub połącz się online, nie bądź obojętny!

Cegiełka: Okolicznościowy album o Kalwarii

Jest już do nabycia okolicznościowy album o Kalwarii w formie cegiełki na rzecz renowacji wnętrza Świątyni Wielewskiej.
Zamówienia można składać pod adresem:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
ul. Derdowskiego 1
83-441 Wiele

oraz dokonując wpłaty na rachunek bankowy parafii:
Bank: PKO BP O/Kościerzyna
Nr konta: 91 1020 1879 0000 0502 0014 1234
IBAN:  PL91 1020 1879 0000 0502 0014 1234
SWIFT CODE: BPKOPLPW

więcej

Ważne

<Aktualizacja: 07.11.2020>

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.
Poz. 1972
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Kla-syfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.”,
b) w ust. 2a i 2b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „gości” dodaje się przecinek i wyrazy „o których mowa w ust. 2”,
c) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa i 2ab w brzmieniu:
„2aa. Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykony-wania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1972
2ab. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 11–11c, 13 i 14.”,
d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,
e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11c w brzmieniu:
„11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, nie dotyczy:
1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 11a.
11c. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związa-nej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz dzia-łalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem dzia-łalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-głość.”,
f) uchyla się ust. 12,
g) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sporto-wych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowa-nych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”;
2) w § 7:
a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:
1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:
a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-wienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
c) artykułów toaletowych,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1972
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-tyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach me-dycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
h) gazet lub książek,
i) artykułów budowlanych lub artykułów remontowych,
j) artykułów dla zwierząt domowych,
k) usług telekomunikacyjnych,
l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,
m) paliw;
2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem ta-kiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:
a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
b) optycznych,
c) medycznych,
d) bankowych,
e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,
f) ubezpieczeniowych,
g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,
h) myjni samochodowych,
i) ślusarskich,
j) szewskich,
k) krawieckich,
l) pralniczych,
m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.”;
3) w § 26 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
„2d. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych:
1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Wię-ziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;
2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.”;
4) w § 27 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”;
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1972
5) w § 28:
a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”,
b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, organizowane przez or-ganizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy spotkanie lub zebranie odbywa się:
1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.”,
c) w ust. 11:
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego;”,
– dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:
„7) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego;
8) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
9) egzaminów przeprowadzanych przez organy jednostek dozoru technicznego;
10) egzaminów z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właści-wego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.
§ 2. Świadczenie usług hotelarskich, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, które rozpoczęło się przed dniem 7 listopada 2020 r., które nie spełnia warunków określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, kończy się nie później niż z dniem 10 listopada 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

<Aktualizacja: 30.10.2020>

Po § 28 dodano § 28a w brzmieniu:
„§ 28a. Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych”.

Pozostałe kwestie wprowadzone w związku z objęciem strefą czerwoną całego kraju, tzn. obowiązek zakrywania ust i nosa oraz określone w § 28 rozporządzenia zasady organizowania zgromadzeń w ramach działalności kościołów, pozostają bez zmian. 

§  28 ust. 8.  Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)  w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 mpowierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

<Aktualizacja: 24.10.2020>

                                                                                                                                                                                                                                                         

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

 1. W dalszym ciągu obowiązują Wskazania Biskupa Pelplińskiego z dnia 2 września 2020 r., opublikowane w Kurendzie nr 36/2020 (poz.134, str. 121-122). :

  W kościołach i kaplicach należy zakrywać usta i nos maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży. Dotyczy to wszystkich poza kapłanem celebrującym. Przed każdą Mszą Świętą należy przypominać o tym obowiązku, jak również o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, o którym w nr. 6.
  W kościołach i kaplicach należy udostępnić wiernym płyny do dezynfekcji rąk. Kropielnice nie są napełniane wodą święconą.
  Przed Mszą Świętą oraz bezpośrednio przed udzielaniem i po udzieleniu Komunii Świętej, duchowni, akolici oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni zdezynfekować swoje dłonie.
  W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo postępują celebransi i usługujący.
  Zachęca się kapłanów do używania maseczek również podczas udzielania Komunii Świętej.
  Należy zadbać, aby Komunia Święta na rękę lub do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach w prezbiterium, zaś w przypadku, kiedy jest jeden szafarz Komunii Świętej najpierw na dłoń, a następnie do ust. Zaleca się jednak i zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak
    należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Nie można odmówić wiernym przyjmowania Ciała Pańskiego do ust lub na dłoń.

  W czasie celebracji sakramentu bierzmowania, kandydaci przystępują do biskupa w jednym rzędzie. Świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym w odległości ok. 1,5 m., nie kładąc prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
  Wszystkie osoby w zakrystii oraz kancelarii parafialnej powinny zasłaniać usta i nos.
  W trakcie spotkań duszpasterskich analogicznie należy zachować reżim sanitarny, wynikający z prawa państwowego, a przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.
  Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować kancelarię Kurii i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.
   
 2. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.

 

3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych, dotyczące liczby uczestników zgromadzenia oraz inne ograniczenia sanitarne. Na drzwiach wejściowych do kościoła oraz na stronie internetowej parafii należy umieścić wyraźną informację, dotyczącą ograniczenia liczby osób. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.

 

 1. W związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi, proboszczowie parafii, w których w najbliższych tygodniach odbędzie się bierzmowanie, powinni zachować przepisy prawa i jednocześnie poprosić rodziców kandydatów do bierzmowania o pisemną deklarację, że są oni świadomi wszystkich ograniczeń wynikających z prawa i proszą biskupa o udzielenie bierzmowania ich dzieciom w wyznaczonym terminie.

 

6. Ograniczenia sanitarne obowiązują również na cmentarzach, które należą do przestrzeni publicznej. W związku z powyższym:

a. proboszczowie - podejmując decyzję o procesji na cmentarzu - muszą wziąć pod uwagę bezpieczeństwo wiernych oraz przepisy prawa kościelnego i państwowego (§ 28 ust. 8 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa”);

 

 

 1. w przypadku wydania przez organy państwowe nowych przepisów sanitarnych ograniczających dostęp do cmentarzy należy zorganizować nabożeństwo w kościele, np. nieszpory za zmarłych, a od 2 listopada odmawiać różaniec za zmarłych;
 2. w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wiernych Zmarłych należy zachęcać parafian do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich, zarówno na dni przed Uroczystością Wszystkich Świętych jak i w jej oktawie.

 

Uwaga:

Powyższe Wskazania zostały zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego 23 października 2020 r.

 

< Aktualizacja: 04.09.2020>

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
 

 1. W kościołach i kaplicach należy zakrywać usta i nos maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży. Dotyczy to wszystkich poza kapłanem celebrującym. Przed każdą Mszą Świętą należy przypominać o tym obowiązku, jak również o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, o którym w nr. 6.

 

 1. W kościołach i kaplicach należy udostępnić wiernym płyny do dezynfekcji rąk. Kropielnice nie są napełniane wodą święconą.

 

 1. Przed Mszą Świętą oraz bezpośrednio przed udzielaniem i po udzieleniu Komunii Świętej, duchowni, akolici oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni zdezynfekować swoje dłonie.

 

 1. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo postępują celebransi i usługujący.

 

 1. Zachęca się kapłanów do używania maseczek również podczas udzielania Komunii Świętej.

 

 1. Należy zadbać, aby Komunia Święta na rękę lub do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach w prezbiterium, zaś w przypadku, kiedy jest jeden szafarz Komunii Świętej najpierw na dłoń, a następnie do ust. Zaleca się jednak i zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Nie można odmówić wiernym przyjmowania Ciała Pańskiego do ust lub na dłoń.

 

 1. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania, kandydaci przystępują do biskupa w jednym rzędzie. Świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym w odległości ok. 1,5 m., nie kładąc prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.

 

 1. Wszystkie osoby w zakrystii oraz kancelarii parafialnej powinny zasłaniać usta i nos.

 

 1. W trakcie spotkań duszpasterskich analogicznie należy zachować reżim sanitarny, wynikający z prawa państwowego, a przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.

 

 1. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować kancelarię Kurii i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.

 

< Aktualizacja: 09.06.2020 >

W kontekście zbliżającej się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Przewodniczący KEP w specjalnym komunikacie zaapelował o dołożenie wszelkich starań, "aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary".

Mając na uwadze zdrowie i życie rodaków, zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z apelem o "konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych". "W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia" - napisał. Zaznaczył, że "wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów".

< Aktualizacja: 03.06.2020 >

 

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 2020 R.

 

 

 1. W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.

 

 1. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.

 

 1. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości - wewnątrz świątyni.

 

 1. W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 

 1. W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła.

 

                                                                                                                                                                                         +Ryszard Kasyna

                                                                                                                                                                                           Biskup Pelpliński

 

<Aktualizacja: 29.05.2020>

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

 

 1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.
 2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
 3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
 4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.
 5. Księża proboszczowie parafii, w których w czerwcu br. zostało wyznaczone bierzmowanie, po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w terminie wcześniej wyznaczonym, uwzględniając daty egzaminów klas ósmych szkół podstawowych w dniach 16 – 18 czerwca br.
 6. Księża proboszczowie parafii, w których sakrament bierzmowania miał być udzielony w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w czerwcu br. Konkretny termin wyznaczy Biskup Diecezjalny.
 7. Parafie, w których była zaplanowana wizytacja wraz z bierzmowaniem, zostaną uwzględnione w terminarzu w późniejszym czasie, prawdopodobnie jesienią.
 8. Informacje, o których w pkt. 5 i 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariatbiskupa@diecezja-pelplin.pl
 9. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania w czerwcu br. świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym sakrament zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i nie kładą prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
 10. Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

 

                                                                                                                                                                                 Wszystkim z serca błogosławię

                                                                                            + Ryszard Kasyna

                                                                                              Biskup Pelpliński

Pelplin, 29 maja 2020 r.

 

[Aktualizacja: 13-05-2020].  

Od 17.05.2020r. zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw. Zgodnie z nowymi przepisami na 10m2 może przebywać 1 osoba. W naszym kościele może przebywać 120 osób.

Od poniedziałku 20.04.2020r.  zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw; będzie mogło uczestniczyć do 70 osób; bądźmy jednak roztropni: zachowajmy odległość od siebie oraz miejmy zakryte usta oraz nos maseczkami; unikajmy zbiorowych zgromadzeń większych niż 2 osoby wewnątrz oraz na zewnątrz Świątyni.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

 

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

 

 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

 

 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

 

 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

 

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

 

 • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

 

 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

 

 • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 

 

Ważne informacje - aktualizacja 26.03.2020: Słowo Biskupa Pelplińskiego i wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w Diecezji Pelplińskiej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

Siostry i Bracia,

Bracia Kapłani,

 

W tegorocznym czasie Wielkiego Postu niektórzy z nas zostali dotknięci chorobą, inni są jej świadkami, a wszyscy doświadczamy ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Dla nas wszystkich jest to również wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem życia. Jednocześnie jest to czas, kiedy wyrażamy wzajemne zrozumienie i solidarność przez przestrzeganie zarządzeń władz państwowych, aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa. Temu mają również służyć „Wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w czasie zagrożenia epidemicznego”.

Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani, za Waszą posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a zwłaszcza za dostosowywanie duszpasterstwa do szczególnych wymagań i organizowanie transmisji on-line z kościołów parafialnych. Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do ograniczeń, spowodowanych zarządzeniami władz państwowych.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Trwam na modlitwie za Was wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię.

 

 

 

 

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

 

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

I SAKRAMENTALIÓW W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 

Wskazania ogólne

 

 1. Na terenie diecezji obowiązują zalecenia szczegółowe, zawarte w następujących dokumentach:
 1. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 2. Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 3. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią z 19 marca 2020 r.
 4. Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z 21 marca 2020 r.
 5. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 6. Zalecenia Biskupa Pelplińskiego opublikowane w Kurendzie nr 11/2020 z 13 marca 2020 r. poz. 53 i 54.
 7. Komunikat Biskupa Diecezjalnego, opublikowany dnia 13 marca 2020 r.
 8. „Pro memoria” Kurii Diecezjalnej, opublikowane w Kurendzie nr 12/2020 z 20 marca 2020 r. poz. 59.

 

 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

 

 1. Należy zachęcić wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Kapłani powinni wyjaśnić, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).

 

 1. Do Niedzieli Zmartwychwstania zawieszone zostają wizytacje kanoniczne i bierzmowania.

 

 1. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast). Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.

 

 1. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.

 

 1. W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo”.

 

 1. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

 

 1. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

 

 1. W związku z nr 6. niniejszych Wskazań, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, a na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Należy zachęcić do przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii.

 

 1. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii. Zaleca się używanie wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych.

 

 1. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.

 

Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 

 1. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 6.

 

 1. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.

 

 1. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach, o których mowa w nr 6 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina.

 

 1. W miarę możliwości należy zrezygnować z koncelebry. Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, a na zakończenie główny celebrans spożywa pozostałą Krew Pańską.

 

 1. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.

 

 1. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący.

 

 1. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.

 

 1. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

 

 1. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

 

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej może być udzielone w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci lub gdy występuje poważna konieczność, za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny. W powyższej sytuacji żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego.

 

 1. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.

 

 1. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego.

 

 1. Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. „konfesjonałów zamkniętych”.

 

 1. Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej.

 

 1. Warto informować wiernych o odpustach udzielonych w Dekrecie z dnia 19 marca 2020 roku przez Penitencjarię Apostolską na czas pandemii.

 

 

 1. Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

 

 1. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.

 

 1. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).

 

 1. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.

 

 1. Kapelani szpitalni powinni ustalić sposób funkcjonowania i posługi duszpasterskiej z władzami szpitali, pamiętając o roztropnym pogodzeniu troski o zbawienie wiernych z uniknięciem zarażenia.

 

 1. W razie potrzeby, zgodnie z Notą Penitencjarii Apostolskiej, zostaną ustanowieni „nadzwyczajni kapelani szpitalni”.

 

 1. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.

 

 1. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.

 

 

Aktywność parafii w Internecie

 

 1. Parafie powinny nieustannie aktualizować strony internetowe i umieszczać tam ogłoszenia oraz materiały duszpasterskie.

 

 1. Kurii diecezjalnej należy przekazać dane dotyczące działalności internetowej parafii.

 

 1. Proboszczowie są usilnie zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo. (Prosty poradnik na ten temat znajduje się na http://rybacy.tv/dla-kaplanow/jak-zrobic-transmisje-live-w-parafii-instrukcja-ks-michal-tomiak-946-min.).

 

 1. Internet należy wykorzystać do prowadzenia przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz przekazania właściwych materiałów dla kandydatów do bierzmowania.

 

 1. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.

 

 1. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

 

Inne wskazania

 

 1. Kapłani proszeni są do trwania na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w świątyni i zachęcenia wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 

 1. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować Kurię i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Bez zgody ordynariusza miejsca nie należy organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym. To samo dotyczy wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego.

 

 1. Wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Diecezjalną.

 

 1. Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo.

   

Nasze Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu codziennie będzie otwarte od porannej aż do wieczornej liturgii;

 • wystawiony będzie codziennie Najświętszy Sakrament w głównej nawie świątyni;
 • o godzinie 15.00 odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia w połączeniu ze śpiewem Suplikacji;
 • w Niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15.00 odprawiane będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i potem Msza święta
 • codziennie o godzinie 20.30 /bez udziału wiernych/ odmówię różaniec w Kościele w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę o solidarną modlitwę w tym czasie w naszych domach. Połączymy się poprzez transmisję internetową;
 • zawiesza się celebrację Dróg Krzyżowych na Kalwarii aż do odwołania oraz niedzielną Mszę świętą we Wdzydzach Tucholskich o godzinie 13.00;
 • zachęcam, aby Msze święte codzienne i niedzielne, Koronkę do Bożego Miłosierdzia /15.00/, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym /15.00/, Drogę Krzyżową /piątek 17.00/ oraz Różaniec święty /20.30/ przeżywać za pośrednictwem kamery online /wejść na stronę: www.kalwariawielewska.pl i kliknąć w kamerę online (https://www.kalwariawielewska.pl/kamera-online)
 • gorąco proszę, aby uczestnictwo w Mszach Świętych w Kościele pozostawić osobom, które zamówiły intencje mszalne
 • przypominam porządek Mszy świętych:
  - w dni powszednie: 7:20 i 17:00; w czwartki dodatkowo 15:00 
  - w niedziele i  święta: 8:00; 10:00; 11:30 i 15:00

  Niech ten czas będzie czasem wyciszenia, modlitwy i duchowego wzrostu!

Informacje ws. zagrożenia COVID-19

Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zaleca pełne stosowanie się do rozporządzeń władz państwowych w związku z koronawirusem.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii -  są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32)  oraz  o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

 

+ Ryszard Kasyna

           Biskup Pelpliński

 

Pelplin, 13 marca 2020 r.

 • Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu codziennie będzie otwarte od porannej aż do wieczornej liturgii;
 • wystawiony będzie Najświętszy Sakrament w głównej nawie świątyni
 • o godzinie 15:00 odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia w połączeniu ze śpiewem Suplikacji
 • w Niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15:00 odprawiane będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 • codziennie o godzinie 20:30 /bez udziału wiernych/ odmówię różaniec w Kościele w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 • zawiesza się celebrację Dróg Krzyżowych na Kalwarii aż do odwołania
 • zachęcam, aby Msze święte codzienne i niedzielne, Koronkę do Bożego Miłosierdzia /15:00/,
  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym /15:00/, Drogę Krzyżową /piątek 17:00/
  oraz Różaniec święty /20:30/ przeżywać za pośrednictwem kamery online
  /wejść na stronę: www.kalwariawielewska.pl i kliknąć w kamerę online (https://www.kalwariawielewska.pl/kamera-online)

 

Niech ten czas będzie czasem wyciszenia, modlitwy i duchowego wzrostu!

 

Pliki do pobrania